VALNÁ HROMADA HC KLATOVY

Napsal: Redakce 1. 11. 2021
Dne 16. 11. 2021 se bude konat valná hromada HC Klatovy od 18:00 hod. v hotelu Rozvoj v Klatovech. Srdečně zveme všechny členy HC a žádáme o maximální účast (nutná přítomnost nadpoloviční většiny všech členů spolku s právem hlasování).

Program valné hromady HC Klatovy z.s.

dne 16. listopadu 2021 od 18:00 hod. v prostorách hotelu Rozvoj v Klatovech.

 • Prezence
 • Úvodní slovo prezidenta spolku, přivítání členů, konstatování usnášeníschopnosti VH podle
  čl. III bodu 11 Stanov (nutná přítomnost nadpoloviční většiny všech členů spolku s právem hlasování)
 • Volba členů mandátové a návrhové komise
 • Podle čl. III bodu 20 Stanov, seznámení členské základny s:
  • Výroční zprávou HC Klatovy za rok 2019 a 2020
  • Vyhodnocení sezony 2020/2021
  • Zprávou o hospodaření a o majetku spolku za rok 2019 a 2020
  • Seznámení s rozpočtem 2021
  • Seznámení s plánem činnosti spolku na rok 2021
 • Podle čl. III bodu 20 Stanov, seznámení členské základny se Zprávou o činnosti dozorčí rady za rok 2019 a 2020
 • Přijetí rezignace odstupujících členů výkonného výboru a volba nových členů za odstupující členy výkonného výboru.
 • Zrušení členství neaktivních členů rozhodnutím VH (čl. IV odst. 6 písm. b) Stanov)
 • Udělení čestného členství
 • Přijetí usnesení VH
 • Závěr
Logo HC Klatovy Logo SHC Klatovy