Valná hromada HC Klatovy z.s.

Napsal: Redakce 30. 5. 2024
Dne 19. 6. 2024 se bude konat valná hromada HC Klatovy z.s. od 18:00 hod. v hotelu Rozvoj v Klatovech.


Srdečně zveme všechny členy HC Klatovy z.s. a žádáme o maximální účast (nutná přítomnost nadpoloviční většiny všech členů spolku s právem hlasování).

Zájemci o nové členství vyplní přihlášku člena HC Klatovy (ke stažení v aplikaci KIS).

Žádáme rovněž všechny současné členy o uhrazení členského příspěvku za rok 2024, případně za předchozí roky, nejpozději do 7. 6. 2024. Nezaplacení členského příspěvku členem bude důvodem pro vyloučení člena spolku na této valné hromadě.

PROGRAM VALNÉ HROMADY svolané na dne 19. června 2024 od 18:00 hod. v prostorách hotelu Rozvoj v Klatovech:

1. Prezence

2. Úvodní slovo prezidenta spolku, přivítání členů, konstatování usnášeníschopnosti VH podle čl. III bodu 11 Stanov (nutná přítomnost nadpoloviční většiny všech členů spolku s právem hlasování)

3. Zrušení členství neaktivních členů rozhodnutím VH (čl. IV odst. 6 písm. b) Stanov)

4. Volba členů mandátové a návrhové komise

5. Podle čl. III bodu 20 Stanov, seznámení členské základny s

  • Zprávou o hospodaření a o majetku spolku za rok 2023
  • Rozpočtem na kalendářní rok 2024
  • Vyhodnocením hokejové sezóny 2023/2024
  • Plánem činnosti klubu na hokejovou sezónu 2024/2025

6. Podle čl. III bodu 20 Stanov, seznámení členské základny se Zprávou o činnosti dozorčí rady za rok 2023

7. Diskuse

8. Přijetí usnesení VH

9. Závěr

Logo HC Klatovy Logo SHC Klatovy